Przedmiot działalności

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Produkcja masy włóknistej w tym masy do produkcji papieru zabezpieczonego (PKD 17.11.Z),
 2. Produkcja papieru, tektury i wyrobów z papieru w szczególności papieru zabezpieczonego oraz elementów zabezpieczających papier, druki i dokumenty (PKD 17.12.Z),
 3. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z),
 4. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 5. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym poddruków, przekładek, papieru dwuwarstwowego i samoprzylepnego (PKD 17.29.Z),
 6. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana w tym produkcja papierów wartościowych, zabezpieczonych dokumentów papierowych, zabezpieczonych dokumentów laminowanych tworzywami sztucznymi oraz zabezpieczonych dokumentów na podłożu syntetycznym (PKD 18.12.Z),
 7. Działalność usługowa związana z poligrafią i przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 8. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 9. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 10. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),
 11. Produkcja farb i lakierów w tym farb zabezpieczonych (PKD 20.30.Z),
 12. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
 13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
 14. Produkcja komputerów i innych urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
 15. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, w tym kart plastikowych z nośnikiem magnetycznym lub elektronicznym (PKD 26.80.Z),
 16. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, w tym matryc do tłoczenia i płaszczy sitowych (PKD 28.49.Z),
 17. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z),
 18. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 19. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 20. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 21. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 22. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami i targowiskami, w tym sprzedaż mebli, komputerów i innych zbędnych maszyn i urządzeń biurowych, a także sprzedaż brykietów opałowych prowadzona na terenie Spółki (PKD 47.99.Z),
 25. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 26. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 27. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 28. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 29. Pozostała działalność wydawnicza, w tym folderów reklamowych (PKD 58.19.Z),
 30. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 31. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 32. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 33. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 34. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 37. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych instalowanie oprogramowania (PKD 62.09.Z),
 38. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność z bazami danych oraz przetwarzanie treści dokumentów papierowych na postać w formie elektronicznej, prowadzenie działalności w zakresie obsługi certyfikatów i dokumentów elektronicznych oraz obsługi notariatu elektronicznego (PKD 63.11.Z),
 39. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 40. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 41. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 42. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 43. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 44. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
 45. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 46. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym doradztwo bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu (PKD 70.22.Z),
 47. Badania i analizy techniczne, wykonywanie ekspertyz zabezpieczonych wyrobów poligraficznych oraz badania surowców, półproduktów, wytworów i przetworów papierowych (PKD 71.20.B),
 48. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 49. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 50. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 52. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych w mediach (PKD 73.12.D),
 53. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 54. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 55. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 56. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  doradztwo związane z bezpieczeństwem (PKD 74.90.Z),
 57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 58. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 59. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym kontenerów (PKD 77.39.Z),
 61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, w tym udostępnianie pracowników i zarządzanie zasobami ludzkimi (PKD 78.30.Z),
 62. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
 63. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 64. Działalność central telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
 65. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 66. Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym prowadzenie szkoleń, kursów i zajęć innych niż sportowe, rekreacyjne i artystyczne (PKD 85.59.B),
 67. Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 68. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym sprzedaż skierowań wczasowych i wynajem miejsc noclegowych, udostępnianie pod wynajem miejsc na polu namiotowym, odpłatne udostępnianie kąpieliska (PKD 93.29.Z),
 69. Konserwacja i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 70. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 71. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 72. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 73. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 74. Działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
 75. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z),
 76. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B).

 

Wytworzył:
Administrator PWPW
(2013-10-17)
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2023-09-28 10:49:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki