Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zarządu PWPW S.A.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. 

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.” 

 

Wytworzył:
Administrator PWPW
(2013-08-05)
Udostępnił:
Administrator PWPW
(2013-08-06 12:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2022-05-13 15:11:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki